Co je požární ochrana, kdo ji potřebuje a co je její součástí?

Co je požární ochrana, kdo ji potřebuje a co je její součástí?

Čím se vyznačují opatření stanovená legislativou a zaměstnavatelem v rámci požární ochrany? Kdo je ze zákona povinen se řídit bezpečností a ochranou zdraví při práci a také požární ochranou? Co je součástí požární ochrany? Na tyto otázky vám rádi odpovíme v následujících řádcích.  

Co je požární ochrana 

Celkově je požární ochrana souhrn opatření, která jsou dána legislativou a zaměstnavatelem. Jejich úkolem je předcházet ohrožení či poškození lidského života a zdraví během pracovního procesu. Opatření mají za úkol kromě ochrany lidí chránit také firemní majetek.  

Kdo požární ochranu potřebuje 

Zákonem daná povinnost existuje pro každou společnost nebo osobu samostatně výdělečně činnou. Individuálním nastavením potřeb bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochranou se zabývají specializované firmy, které zajistí kompletní služby. Ty v sobě zahrnují organizační, odbornou i právní zodpovědnost.  

Co je součástí požární ochrany 

Základní prvky požární ochrany jsou například zpracování a následné začlenění do kategorií dle příslušného požárního nebezpečí pro jednotlivé vlastní či nájemní objekty a pracoviště. Dále zde patří ale i zpracování evakuačních plánů pro každé pracoviště, nebo zpracování příslušných poplachových směrnic pro každé individuální pracoviště.  

V rámci požární ochrany je také zpracována a ze zákona povinně aktualizována povinná dokumentace. Jsou také prováděna zákonem nařízená školení zaměstnanců či jednotlivých vedoucích pracovníků v rámci požární ochrany. Těmito kroky dochází k eliminaci rizik na daném pracovišti. 

Co dalšího požární ochrana nabízí 

V rámci požární ochrany bývá také zmapováno požární značení, realizováno školení ohlašovny požárů a požárních hlídek, nebo vypracování prověrky stavu školení požární ochrany. V pravidelných intervalech dochází také k preventivním kontrolám požární ochrany.  

Běžnou součástí požární ochrany je také zpracování potřebné projektové dokumentace požární ochrany, kde je uvedeno i bezpečnostní řešení stavby.  

Požární ochrana je legislativně stanovená povinnost k ochraně zdraví a majetku pracovníků a zaměstnavatele. 

Další články